بادسنج هات وایر مدل TESTO 425

دستگاه بادسنج هات وایر مدل TESTO 425 جهت اندازه گیری سرعت هوا و جریان و حجم (CFM) با دقت بالا در مجرای لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد.هات وایر و باد سنج حرارتی پراب جدا تستو TESTO 425 میتواند با اندازه گیری سرعت هوا در کانالها ، جریان حجمی و دمای هوای عبوری میتواند صحت عملکرد و توزیع متعادل را در سیستم های تهویه مطبوع به راحتی مشخص کند.